Demineralizacija (potpuno odsoljavanje)

Sustavi za demineralizaciju vode sa postupkom kombiniranih kationski/anionski izmjenjivača u obliku regeneriranih uložaka (npr.mini serija SILEX) ili sustavi većeg učinka sa standardnim punjenjem za postupke regeneracije upotrebljavaju kemikalije (HCl i NaOH).

Sustav se primjenjuje u laboratorijima, bolnicama, industriji za proizvodnju procesne vode kao i u pripremi vode za parne kotlove i toplane te druga industrijska postrojenja.

Serija SILEX je naručito pogodna za proizvodnju malih količina destilirane vode te se jednostavno priključuje na vodovodnu mrežu.

Protočni učinak standardnih modula je moguć do 14 m³/sat.

Rad sustava u automatskom režimu je moguć u duploj vezi kao i takozvani jednostrujni i protustrujni tok vode u fazi regeneracije.

Sustav odsoljavanja može se dopuniti sa tzv. “mišbet” sustavom koji maksimalno povećava kvalitet produkta.
Mogućnost regeneracija dodatnog “mišbet” sustava se razlikuje u dvije varijante.

Jedna varijanta je upotreba kompaktno tipskih baterija (uložaka) koje po zasićenju moraju biti otpremljene na regeneraciju. Druga varijanta je “mišbet” sustav koji se posredstvom automatske uprave i uz pomoć kemikalija regenerira sam.

“Mišbet” sustavi se upotrebljavaju najčešće gdje je čistoća vode (produkta) u odnosu na ostatak solnih sastojaka veoma niska. Ostatak soli mora biti sveden na minimum vodljivost (tkz. poliranje demineralizirane vode) u µS (mikrosiemensa), kao kod npr. parnih turbina i druga energetskih postrojenja.
U svrhu povećavanja produkcijonog kapaciteta svi tipski moduli mogu biti postavljeni u paralelnim linijama.

filter typ: SILEX učinka do 5 l/min
filter typ: DME/DMHE učinka do 14 m³/h
filter "mišbet" typ: MB/MBA učinka do 22 m³/h